กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นปัญหาทางกฎหมายกับการจัดการ และแสวงหาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือสร้างสรรค์ระบบกฎหมายด้านแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน การให้ความคุ้มครองแรงงานสตรีและเด็ก สวัสดิการ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายโรงงาน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ