คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด หลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร/การประมง และทางการสัตวบาล สุขอนามัยที่ดี และหลักการที่ดีในการผลิตอาหาร ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต ระบบการจัดการคุณภาพอาหาร มาตรฐานสำหรับแรงงาน มาตรฐานสำหรับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐาน โครงสร้างของส่วนราชการและเอกชนในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารและความเชื่อ บทบาทของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของโลก ความมั่นคงทางอาหารถ้วนหน้า