แนวคิดกลยุทธ์ระดับองค์กร การวิเคราะห์กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์ทรัพยากรขององค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ การวิเคราะห์ขนาดและขอบเขตของกิจการ การขยายสู่ธุรกิจใหม่นอกสายธุรกิจเดิม การสร้างความได้เปรียบในระดับองค์กร กลยุทธ์บนพื้นฐานการสร้างมูลค่า กลยุทธ์สำหรับบริษัทนานาชาติ การประเมินกลยุทธ์ระดับองค์กร ธรรมาธิบาลสำหรับองค์กร