MGMG682: Mergers and Acquisitions (Thai)

วัตถุประสงค์ โอกาสและประโยชน์ของการรวมและควบกิจการ การประเมินมูลค่าของบริษัทหลังการควบและรวมกิจการ วิธีการประเมิน สภาพแวดล้อมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบด้านภาษี การปฏิบัติในทางบัญชีและกฎหมาย กลยุทธ์การควบและรวมกิจการ เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการรวมและควบกิจการ