MGMG697 : Thematic Paper II : Business Analysis and Solution

การกำหนดกรอบความคิด การสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การสังเคราะห์แนวคิด การวิจารณ์ การสรุป การเรียบเรียงบทความ การนำเสนอรายงานจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ