MGMG666 : Leadership and Managerial Negotiation Strategy (Section 3)

ทฤษฎีภาวะผู้นำ จริยธรรมผู้นำ ภาวะผู้นำกับความคิดเชิงระบบและการแก้ไขปัญหา ภาวะผู้นำกับวิสัยทัศน์และการสื่อสารระหว่างในองค์กร ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ผู้นำกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ กระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นเครื่องมือทางการจัดการ การสร้างอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า สหพันธ์แรงงาน หน่วยงานรัฐ สมาคมการค้าและอื่นๆ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผลและกรณีศึกษา