MGMG680: International Finance

Thanarerkการจัดการการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การสร้างกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน การวัดความเสียหายจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การบริหารเงินสดระหว่างประเทศ โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนในต่างประเทศ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศ การธนาคารระหว่างประเทศ