MGMG684: Valuation (Inter Program)

การใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าทางการเงินเพื่อวัดมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และมูลค่าของกิจการ การประยุกต์วิธีการประเมินมูลค่าในการวางแผนทางการเงินและวัดผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนที่ใช้เป็นอัตราลดในแบบจำลองการประเมินมูลค่า การใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบกระแสเงินสดอิสระ กระแสเงินสดทุน และกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น