MGMG621: Human Resources Planning & Development

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรโดยการนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของแต่ละบุคคล หรือพฤติกรรมที่คัดเลือกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานดีกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับปานกลางมาใช้ การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนและการส่งเสริมให้ได้รับความสำเร็จ การจำแนกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแบบต่าง ๆ