MGMG502: Managerial Decision Science

การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบ สมการเส้นตรง วิธีแก้ปัญหาของสมการเส้นตรง ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการและการควบคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการจัดลำดับงาน เทคนิคการจัดลำดับงานแบบ เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ การพยากรณ์