MGMG629: Managerial Negotiation Strategy (Thai)

suparakกระบวนการเจรจาต่อรองจากมุมมองของผู้จัดการเพื่อเป็นเครื่องมือทางการจัดการ การสร้างอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า สหพันธ์แรงงาน หน่วยงานรัฐ สมาคมการค้าและอื่น ๆ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองที่ได้ผล และกรณีศึกษา