MGMG504: Organization Behavior and Human Resource Management

pornkasemความหมายของพฤติกรรมองค์การ พื้นฐานของพฤติกรรมส่วนบุคคล การยอมรับและการตัดสินใจส่วนบุคคล คุณค่า ทัศนคติและความพึงพอใจในงาน หลักการสร้างแรงจูงใจและการนำไปประยุกต์ พื้นฐานของพฤติกรรมกลุ่ม การติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม ความเป็นผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ อำนาจและการเงิน ความขัดแย้ง การต่อรองและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม โครงสร้างองค์กร การออกแบบองค์กร นโยบายทรัพยากรบุคคล คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อม การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย ความกดดันในการทำงาน การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร