MGMG505: Management Information Systems (Thai)

vichitaระบบสารสนเทศจากมุมมองของธุรกิจ การระบุความต้องการระบบสารสนเทศขององค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ระบบที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการจากระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับกลยุทธ์ การพัฒนาระบบและการจัดซื้อระบบ