วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรโดยการนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของแต่ละบุคคล หรือพฤติกรรมที่คัดเลือกจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานดีกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับปานกลางมาใช้ การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนและการส่งเสริมให้ได้รับความสำเร็จ การจำแนกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแบบต่าง ๆ

The ways corporate performance can be elevated through the use of individual competencies-or the behaviors that separate high performers from average performers. Recruitment, training & development, succession planning and promotion. Methods for identifying the presence of competencies.