จุดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ การสร้างงานตลาดสัมพันธ์กับฝ่ายการตลาดและร้านค้า พัฒนาเครื่องมือและสื่อในการส่งเสริมการตลาด การวิจัยหมวดหมู่สินค้า การวิเคราะห์หมวดสินค้า การทำการตลาด ณ จุดขาย การฝึกอบรมการตลาดภายในร้านค้า การทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อพัฒนากลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์ การจัดทำแผนงานการบริหารลูกค้าในด้านราคา การส่งเสริมการขาย กิจกรรมการกระจายสินค้า แผนการจัดการบัญชี