การสัมมนาโดยการนำกรณีศึกษามาวิเคราะห์กับทฤษฎีทางการตลาด หัวข้อการตลาดเทคโนโลยี วัฒนธรรมการบันเทิงและการตลาด การตลาดการกีฬา วัฒนธรรมการบริโภคและการตลาด การสอบถามตามบริบทและประสบการณ์ผู้บริโภค การสร้างแนวคิดนวัตกรรม