การปฏิบัติและการประยุกต์แนวคิดและเทคนิคในการทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน การสาธิตและสอนทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์และการทำให้เกิดนวัตกรรม โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ แบบฝึกหัด การแข่งขันเกมส์ การประเมินตัวเอง และสื่อการสอนที่หลากหลาย