การประยุกต์กระบวนการทางการสื่อสารในการจัดการการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดทางตราผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในระบบการตลาดสมัยใหม่ และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์