ประวัติศาสตร์ของการสร้างธุรกิจใหม่ การพัฒนานวัตกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสร้างธุรกิจใหม่ต่อการพัฒนาประเทศหรือภูมิภาคและประโยชน์ต่อสังคมจากการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพาณิชย์ คุณลักษณะของผู้ก่อตั้งธุรกิจและธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จ กระบวนการสร้างธุรกิจใหม่โดยใช้กรณีศึกษา และการจัดเตรียมแผนธุรกิจ