ระเบียบวิธีการรวบรวมสารสนเทศทางการตลาดจากผู้บริโภคหรือตลาดธุรกิจ การรู้เห็นปัญหา การออกแบบการวิจัย การออกแบบสอบถาม และการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าสูงสุด วิธีทางสถิติและซอฟแวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล