การวิเคราะห์งบการเงิน โครงสร้างด้านการเงินของธุรกิจ การออกตราสารทุนและตราสารหนี้ การจัดหาเงินทุนและเงินกู้ การบริหารเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน การประเมินและการวิเคราะห์การลงทุนในแง่ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน การเลือกอัตราส่วนลด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเคลื่อนไหว การบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนรูปแบบและการใช้การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระบวนนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในกรอบระเบียบ