โอกาสและอุปสรรคสำหรับธุรกิจอาหารของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงหรืออาหารขยะ การประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ลสารอาหารสำหรับประเทศที่มีข้อมูลระบาดวิทยาไม่สมบูรณ์ กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กฏหมายนานาชาติเพื่อโภชนาการที่ดี
การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในภาวะฉุกเฉิน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความเพียงพอ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารบาทวิถี แนวโน้มของธุรกิจอาหารในการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร